عیسی مقدمی زاد

رئیس هیات مدیره

مهدی هرج

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

مصطفی خاکی

عضو هیات مدیره

جواد خوش نظر

عضو هیات مدیره

مهدی نصیری

عضو هیات مدیره