عباس کاظمی

رئیس هیات مدیره

مهدی هرج

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

مصطفی خاکی

عضو هیات مدیره

جواد خوش نظر

عضو هیات مدیره

سید کاظم حیان

عضو هیات مدیره