عباس کاظمی

رئیس هیات مدیره

مهدی هرج

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

هادی خان محمدی

عضو هیات مدیره

جواد خوش نظر

عضو هیات مدیره

مسعود جعفری اصطهباناتی

عضو هیات مدیره